Phòng họp - phòng hội thảo

Sức chứa từ 10 – 15 người

Hình ảnh văn phòng