Phòng họp - phòng hội thảo

Sức chứa từ 6 – 8 người

Hình ảnh văn phòng